Tento blok se připravuje...

Dokumenty

Stavební zákon č. 183/2006 Sb.
Vyhláška č. 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech.
Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.
Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a o způsobu evidence územně plánovací činnosti.
Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území.
Vyhláška č. 502/2006 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu.
Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření.
Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu.
Vyhláška č. 491/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb., o OTP.
Vyhláška č. 492/2006 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 369/2001 Sb., o OTP zabezpečujících užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace.
Zákon č. 68/2007 Sb., kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon)
Vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb.
Nařízení vlády č. 142/2008 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění nařízení vlády č. 127/2004 Sb.
Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technický podmínkách požární ochrany staveb (platnost od 1.7.2008).
Zákon č. 191/2008 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb.